Budżet w 2020 roku to ponad 250 mln złotych rozłożonych na 16 województw. Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe DELTA  spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS:jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

  • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów,
  • posiadamy certyfikat ISO – potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń.

Kto może skorzystać?

O środki z KFS 2020 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń z środków UE

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

  • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Priorytety 2020

Priorytety tzw. „puli ministra”

  • Pracownicy reprezentujący zawody deficytowe w powiecie lub województwie (https://barometrzawodow.pl).
  • Osoby, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.
  • Osoby po 45 roku życia.
  • Osoby, które mogą udokumentować min. 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, nieobjętych prawem do emerytury pomostowej.
 
Kontakt:

Specjalista ds. projektów UE

tel: 535 267 730

mail: unijne@deltabhp.pl